ພາກວິຊາວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ

ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ

ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ


ສະຖິຕິນັກສຶກສາປະຈຸບັນ


ປະຈຸບັນພາກວິຊາ ມີນັກສຶກສາທັງໝົດ: 164 ຄົນ, ຍິງ 49 ຄົນ ລວມມີ 5 ຫ້ອງ ດັ່ງນີ້:
ຫ້ອງ ຈໍານວນທັງໝົດ (ຍິງ)
1CPE01 40 7
1CPE02 31 11
2CPE 35 12
3CPE 27 8
4CPE 30 11


CopyRigth by computer.eng.su
Design by IT SUPORT TEAM