ພາກວິຊາວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ

ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ

ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ


ການຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈ ແລະ ວາລະສານ


ປະຈຸບັນພະນັກງານ-ອາຈານພາຍໃນພາກວິຊາໄດ້ມີຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈ ແລະ ຕີພິມລົງໃນວະລະສານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ຈໍານວນ 4 ຫົວຂໍ້ ດັ່ງນີ້:

ຫົວຂໍ້ | ການຈັດກຸ່ມເວັບວີດີໂອ ຕາມເຕັກນິກຂອງການຮວມກຸ່ມ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນປະເພດຂໍ້ຄວາມ

ວິນັດ ເມກທະນາວັນ,

SU. 2018;

Download or View File ->


ຫົວຂໍ້ | ການວິເຄາະຫຼັກສູດ ແລະ ຜົນການຮຽນບົນພື້ນຖານ ພັດທະນາການຂອງສະໝອງດ້ວຍເຕັກນິກການຄົ້ນຫາຫຼັກການຄວາມສໍາພັນ

ຊ້າງຢ່າງ,

SU. 2020;

Download or View File ->(ລໍຖ້າການອັບໂຫຼດຂໍ້ມູນ)


ຫົວຂໍ້ | ຄວາມເພີ່ງພໍາໃຈຂອງອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ພາກວິຊາວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ ຕໍ່ການຈັດສອບເສັງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ

ວິນັດ ເມກທະນາວັນ,

SU. 2020;

Download or View File ->(ລໍຖ້າການອັບໂຫຼດຂໍ້ມູນ)


ຫົວຂໍ້ | ການຈໍາລອງເພີ່ມປະສິດທິພາບ ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຂອງນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ໂດຍການນໍາໃຊ້ອີນເດັກ BITMAP AND B-TREE

ໄຊສະຫວາດ ສຸກຈະເລີນ,

SU. 2020;

Download or View File ->(ລໍຖ້າການອັບໂຫຼດຂໍ້ມູນ)


CopyRigth by computer.eng.su
Design by IT SUPORT TEAM