ພາກວິຊາວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ

ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ

ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ


ສະຖິຕິນັກສຶກສາຈົບໃນແຕ່ລະສົກສຶກສາ


ນັກສຶກສາຈົບທັງໝົດ 10 ຮຸ່ນ ລວມມີ: 382 ຄົນ, ຍິງ 111 ຄົນ ດັ່ງນີ້:
ສົກສຶກສາ ຈໍານວນທັງໝົດ (ຍິງ)
2019-2020 29 13
2018-2019 32 7
2017-2018 37 7
2016-2017 31 7
2015-2016 28 10
2014-2015 48 16
2013-2014 62 15
2012-2013 54 16
2011-2012 33 10
2010-2011 28 10


CopyRigth by computer.eng.su
Design by IT SUPORT TEAM