ພາກວິຊາວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ

ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ

ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ


ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ (0+4)


ຊື່ຫຼັກສຸດ

ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ

ຊື່ຫຍໍ້ພາສາລາວ: ປຕ.ວຄພຕ

ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Computer Engineering

ຊື່ຫຍໍ້ພາສາອັງກິດ: B.CPE

ປັດສະຍາ

ເພື່ອສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ເປັນນັກວິສະວະກອນທີ່ດີ, ມີຄຸນສົມບັດ, ສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ພິກໄຫວໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານຄອມພິວເຕີ, ມີຈັນຍາບັນໃນອາຊີບ, ມີແນວຄິດສົ່ງເສີມນະວັດຕະກໍາ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເປັນແກນນໍາທີ່ສໍາຄັນໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີ ຂະແໜງວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ ຂອງປະເທດຊາດຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ.

ຈຸດປະສົງ

ເພື່ອກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ແລະ ນັກວິຊາການໃຫ້ມີຈັນຍາບັນໃນຂະແໜງວິສະວະກໍາໄອທີ ເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປັນການສ້າງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມອາຊ່ຽນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂຽນໂປຼແກຼມ, ອອກແບບລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ການບໍລິຫານ ແລະ ອອກແບບລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ, ການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ໌.

ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

ແມ່ນອິງຕາມຂໍ້ກໍານົດວ່າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາຂັ້ນປະລິນຍາຕີ ແລະ ອິງຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຖານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ ສໍາຫຼັກອະຊີວະຊັ້ນສູງ, ປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບປີ 2010.

 • ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີ ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ສໍາເລັດການຮຽນລະດັບ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ

 • ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກ ຕາມລະບຽບຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງກໍານົດ

ວິທີການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

ແມ່ນອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາຂັ້ນປະລິນຍາຕີ, ຜູ້ທີ່ຈະຜ່ານເຂົ້າຮຽນໃນຫຼັກສູດນີ້ ຈະຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ 80% ແລະ ຖືກຊັບຊ້ອນມາຮຽນໃນແຜນ 20%.

ການກໍານົດໜ່ວຍກິດເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ

ຈໍານວນໜ່ວຍກິດລວມຕະຫຼອດໄລຍະ 4 ປີ ມີທັງໝົດ: 131 ໜ່ວຍກິດ.

 • ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ: 9 ວິຊາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 16 ໜ່ວຍກິດ

 • ໝວດພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ: 14 ວິຊາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 41 ໜ່ວຍກິດ

 • ໝວດວິຊາສະເພາະ: 23 ວິຊາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 71 ໜ່ວຍກິດ

 • ໝວດວິຊາເລືອກ: 3 ວິຊາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 3 ໜ່ວຍກິດ

ໄລຍະການສຶກສາ

ປະລິນຍາຕີວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີເປັນຫຼັກສູດປົກກະຕິ ທີ່ມີການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ລະບົບ 4 ປີ ຫຼື (0+4) ປະກອບມີ: 4 ສົກສຶກສາ, 8 ພາກຮຽນ ແລະ ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 5 ປີ ຫຼື 10 ພາກຮຽນ.

ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ແບບເຕັມເວລາ ຊື່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ໜື່ງສົກສຶກສາແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກຮຽນ (ມີພັກແລ້ງ)

 • ໜື່ງພາກຮຽນໃຊ້ໄລຍະເວລາ 20 ອາທິດ: ຮຽນຕົວຈິງ 16 ອາທິດ, ທວນຄືນ ແລະ ສອບເສັງ 2 ອາທິດ, ແຮ່ວັນພັກຕ່າງໆ 1 ອາທິດ, ແລະ ພັກພາກຮຽນ 1 ອາທິດ.

 • ໜື່ງອາທິດຮຽນ 5 ມື້, ໃຊ້ເວລາຮຽນຕໍ່າສຸດ 20 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ສູງສຸດ 35 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ

 • ໜື່ງມື້ໃຊ້ເວລາຮຽນຕໍ່າສຸດ 5 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ສູງສຸດ 7 ຊົ່ວໂມງ

 • ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ 08:00 - 11:30, ຕອນແລງ 13:00 - 16:00

ດ້ານການນໍາໃຊ້(ຫຼັງຈົບການສຶກສາ)

ຜູ້ທີ່ຈະຜ່ານເຂົ້າຮຽນໃນຫຼັກສູດນີ້ ສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະເຂົ້າໃນການປະກອບອາຊີບ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນ: ສໍານັກງານ, ອົງກອນຕ່າງໆ, ທະນາຄານ, ລາວໂທລະຄົມ, ບໍລິສັດ, ໂຮງຈັກ-ໂຮງງານ ແລະ ປະກອບອາຊີບເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ດ້ານການຂຽນໂປຼແກຼມ, ອອກແບບລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ການບໍລິຫານ ແລະ ອອກແບບລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ, ການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ໌.


CopyRigth by computer.eng.su
Design by IT SUPORT TEAM