ພາກວິຊາວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ

ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ

ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ


ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ ( 2 ປີ)


ຊື່ຫຼັກສຸດ

ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ.

ຊື່ຫຍໍ້ພາສາລາວ: ປຕ.ຕວຄພຕ

ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Engineering Countinuing Program in Computer Engineering

ຊື່ຫຍໍ້ພາສາອັງກິດ: B.CCPE

ປັດສະຍາ

ເພື່ອສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ເປັນນັກວິສະວະກອນທີ່ດີ, ມີຄຸນສົມບັດ, ສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ພິກໄຫວໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານຄອມພິວເຕີ, ມີຈັນຍາບັນໃນອາຊີບ, ມີແນວຄິດສົ່ງເສີມນະວັດຕະກໍາ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເປັນແກນນໍາທີ່ສໍາຄັນໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີ ຂະແໜງວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ ຂອງປະເທດຊາດຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ.

ຈຸດປະສົງ

ເພື່ອກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ແລະ ນັກວິຊາການໃຫ້ມີຈັນຍາບັນໃນຂະແໜງວິສະວະກໍາໄອທີ ເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປັນການສ້າງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມອາຊ່ຽນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂຽນໂປຼແກຼມ, ອອກແບບລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ການບໍລິຫານ ແລະ ອອກແບບລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ, ການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ໌.

ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

ຜູ້ຈະເຂົ້າຮຽນໃນຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງນີ້ ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ທີ່ສຳເລັດການສຶກສາລະດັບຊັ້ນສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຂາ ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ຈະຕ້ອງມີຄ່າລະດັບຄະແນນສະເລ່ຍສຸດທ້າຍ (CGPA) ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 2.50 ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່, ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຢ່າງນ້ອຍ 2 ປີ ຈະຕ້ອງມີຄ່າລະດັບຄະແນນສະເລ່ຍສຸດທ້າຍ (CGPA) ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 2.00 ຂື້ນໄປ.

ໄລຍະການສຶກສາ

ໄລຍະເວລາການຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນ ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງລະດັບປະລິນຍາຕີ ວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ ແມ່ນໃຊ້ເວລາ 2 ປີ (4 ພາກຮຽນ).

ວິທີການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

ຜູ້ທີ່ຈະຜ່ານເຂົ້າຮຽນໃນຫຼັກສູດນີ້ຈະຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກ, ສຳພາດ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີຊັ້ນສູງ ທີ່ຖືກຊັບຊ້ອນໃຫ້ມາຮຽນໃນແຜນ ຈະຕ້ອງມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຈາກກົມກອງຕົ້ນສັງກັດ.

ການກໍານົດໜ່ວຍກິດເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ

ເພື່ອສ້າງໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ມີຄວາມໂດດເດັ່ນທາງດ້ານການສິດສອນ ກໍ່ຄືການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ແລະ ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອັນຈຳເປັນຮີບດ່ວນ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ທາງສະຖາບັນການສຶກສາຂອງພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຂື້ນມາ ເພື່ອເປັນເອກະພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ວາງອອກ ໄດ້ກຳນົດເອົາປະລິມານການຮຽນຮູ້ຂອງນັກສຶກສາແມ່ນ 48 ຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ເທົ່າກັບ 1 ໜ່ວຍກິດ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

  • • ພາກທິດສະດີ: 1 ຊົ່ວໂມງບັນຍາຍບວກ 2 ຊົ່ວໂມງຄົ້ນຄວ້າສຶກສາດ້ວຍຕົນເອງໃນ 1 ອາທິດ ຫຼື 16 ຊົ່ວໂມງບັນຍາຍບອກ 32 ຊົ່ວໂມງຄົ້ນຄວ້າສຶກສາດ້ວຍຕົນເອງ ຕະຫຼອດ 1 ພາກຮຽນເທົ່າກັບ 1 ໜ່ວຍກິດ.

  • • ພາກປະຕິບັດ: 2 ຊົ່ວໂມງຝຶກຫັດ, ທົດລອງບວກ 1 ຊົ່ວໂມງຄົ້ນຄວ້າສຶກສາດ້ວຍຕົນເອງ ໃນ 1 ອາທິດ ຫຼື 32 ຊົ່ວໂມງຝຶກຫັດ, ທົດລອງບວກ 16 ຊົ່ວໂມງຄົ້ນຄວ້າສຶກສາດ້ວຍຕົນເອງ ຕະຫຼອດ 1 ພາກຮຽນເທົ່າກັບ 1 ໜ່ວຍກິດ.

ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ

ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ແບບເຕັມເວລາ ຊື່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ໜື່ງສົກສຶກສາແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກຮຽນ (ມີພັກແລ້ງ)

  • ໜື່ງພາກຮຽນໃຊ້ໄລຍະເວລາ 20 ອາທິດ: ຮຽນຕົວຈິງ 16 ອາທິດ, ທວນຄືນ ແລະ ສອບເສັງ 2 ອາທິດ, ແຮ່ວັນພັກຕ່າງໆ 1 ອາທິດ, ແລະ ພັກພາກຮຽນ 1 ອາທິດ.

  • ໜື່ງອາທິດຮຽນ 5 ມື້, ໃຊ້ເວລາຮຽນຕໍ່າສຸດ 20 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ສູງສຸດ 35 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ

  • ໜື່ງມື້ໃຊ້ເວລາຮຽນຕໍ່າສຸດ 5 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ສູງສຸດ 7 ຊົ່ວໂມງ

  • ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ 08:00 - 11:30, ຕອນແລງ 13:00 - 16:00

ດ້ານການນໍາໃຊ້(ຫຼັງຈົບການສຶກສາ)

ຜູ້ທີ່ຈະຜ່ານເຂົ້າຮຽນໃນຫຼັກສູດນີ້ ສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະເຂົ້າໃນການປະກອບອາຊີບ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນ: ສໍານັກງານ, ອົງກອນຕ່າງໆ, ທະນາຄານ, ລາວໂທລະຄົມ, ບໍລິສັດ, ໂຮງຈັກ-ໂຮງງານ ແລະ ປະກອບອາຊີບເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ດ້ານການຂຽນໂປຼແກຼມ, ອອກແບບລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ການບໍລິຫານ ແລະ ອອກແບບລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ, ການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ໌.


CopyRigth by computer.eng.su
Design by IT SUPORT TEAM