ກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

 

ຊື່ເວັບໄຊ
ຊື່ເຟດບຸກ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ບ້ານ ດອນໃຫ່ມ ຖະໜົນ 13 ເໜືອ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ຄະນະບໍດີ 1.    ທ່ານ ປອ ວົງປະສິດຈັນທະຄູນ
2.    ທ່ານ ປທ ບຸນລ່ຳ ສິງປາ
3.    ທ່ານ ປອ ຊໍ່ຊົງ ເບຣ່ຍເຕຍ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ  071 410219

 
ຄຳຂັວນຂອງຄະນະ: ພັດທະນາວິຊາການແບບຍືນຍົງ ສົ່ງເສີມການຜະລິດທີສະອາດ ກ້າວສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ
ວິໄສທັດຂອງຄະນະ: ສ້າງ ຄກປ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນບໍລິການວິຊາການ, ນໍາໜ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່
ເໝາະສົມ, ໃສ່ໃຈທ້ອງຖິ່ນພັດທະນາດ້ານກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງແບບຢືນຍົງ.Forests, Climate Change Mitigation and Adaptation: Higher Education Cooperation in Mekong Region (FRAME)

 

 

 

 

 

 

Basic Info

Funding Programme Erasmus+ Key Action 2: Capacity Building in the

field of Higher Education

Project Reference 618803-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP
Total Budget 998 053,00 €
Project Period 15/11/2020 – 14/11/2023
Project Website https://frame.v2.czu.cz/en
Project Facebook https://www.facebook.com/FRAME-105417474924872.

Project Partners

Programme Countries-

 1. University of Helsinki, Finland – Coordinating Institution
 2. Czech University of Life Sciences Prague, Czechia

Partner Countries –

 1. Savannakhet University, Laos
 2. Souphanouvong University, Laos
 3. Chiang Mai University, Thailand
 4. Kasetsart University, Thailand

Aim

To strengthen the forest-related higher education system in Laos and Thailand by modernizing, improving accessibility and internationalisation of partner HEIs curriculum by supporting the development of new learning and teaching tools (including MOOCs and open source ICT tools), specifically in relation to sustainable forest management and forest restoration & rural livelihoods.

Objectives

 1. Introduce innovative new teaching & learning tools (MOOCs & open source ICT tools) to improve the skills & capacities of partner HEIs teaching staff for improved educational outcomes
 2. Support two Lao HEIs to develop and improve their MSc forestry programs via:

– Curricular review & upgrade of existing MSc forestry program at SKU
– Curricular development & support for accreditation of a new MSc forestry program at SU

 1. Support two Thai HEIs to develop and improve their existing forestry programs via:

– Upgrade existing MSc sustainable forest management curriculum at KU
– Upgrade existing MSc forest restoration courses at CMU

 1. Upgrade facilities necessary for the implementation based on Need Assessment Reports.
 2. Improve employability of graduates by matching the curriculum with national & regional needs, promoting internships & work experience opportunities.
 3. Support North-South-South cooperation & exchange to improve the quality & availability of teaching & training capacity in EU, Laos & Thailand
 4. Improve the capacity of Partner HEIs to access national & international funding for research & academic cooperation

Key academic focal areas for partners:

Sustainable Forest Management Forest Restoration & Rural Livelihoods
 • Natural and Plantation
 • Biodiversity
 • Silviculture
 • Inventories (incl. remote sensing and GIS)
 • Forest Technology
 • Ecology
 • International, National, & Local Forest Policy & Governance
 • Climate Change Mitigation and Adaptation
 • Rural Livelihoods
 • Forest Financing
 • Forest Products Marketing
 • Livelihoods, Poverty Reduction & Gender
 • Agroforestry, Soil Restoration & Ecological Processes

 

SKU/KU/CZU SU/CMU/UH

Souphanouvong Team members

Partner Links

Contact:
Mr. Bounxian Phetlumphan
Head of Department of Forest Resource, Faculty of Agriculture, Souphanouvong University
Email:  fafxian@yahoo.com
WhatsApp: +85620 23360006
Cell phone: +856 20 23360006