ບໍລິຫານ-ສັງລວມ

                                                            ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ

 1. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ:
  ຫ້ອງ​ການບໍ​ລິ​ຫານ-ສັງ​ລວມ ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນ ແປດ ຫ້ອງການ ທີ່ ຂຶ້ນກັບ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລສຸ​ພາ​ນຸ​ວົງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ພ້ອມກັບການສ້າງຕັ້ງ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລສຸ​ພາ​ນຸ​ວົງ ໃນ ວັນທີ 4 ພະຈິກ 2003.
 1. ພາລະບົດບາດ:
    ຫ້ອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ ແລະ ສັງ​ລວມ ຂຽນ​ຫຍໍ້ ” ບ​ຫ ” ເປັນ​ກົງ​ຈັກ​ບໍ​ລິ​ຫານ, ມີ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ ເປັນ​ເສ​ນາ​ ທິການ​ໃຫ້​ແກ່​ອະ​ທິ​ການ​ບໍ​ດີ ດ້ານວຽກ​ງານ​ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ, ເປັນ​ຈຸດ​ໃຈ​ກາງ​ໃນ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ ກັບ​ບັນ​ດາ ​ຄະນະ​​ວິ​ຊາ,  ຫ້ອງ​ການ,  ສູນ,  ສະ​ຖາ​ບັນ ແລະ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຕ່າງໆ​ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ;
 2. ໜ້າທີ່:
 • ສຶກສາອົບຮົມດ້ານການເມືອງ, ແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ລະບຽບກົດຫມາຍຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ອາຈານພາຍໃນຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ ໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ;
 • ຮັບຜິດຊອບ ສັງລວມໂຄງການ ​ແລະ ວາງ​ແຜນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ-​ໄລຍະ​ຍາວ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ສະ​ຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເອກະສານ​ຂາ​ເຂົ້າ-ຂາ​ອອກ;
 • ຄຸ້ມ​ຄອງສໍານັກງານ, ຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນເຄື່ອງຂອງສ່ວນລວມ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານ ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມລະບຽບການ;
 • ພົວພັນ​-ປະສານ​ງານ​ກັບ​ບັນດາ ຄະນະ​ວິຊາ, ຫ້ອງ​ການ, ສູນ, ຫໍສະໝຸດ​ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ;
 • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພິທີການ, ໂຄສະນາ ປະຊາສຳພັນ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ວຽກງານການເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ;
 • ຮັບຜິດຊອບຈັດສັນສະພາບ​ແວດລ້ອມ, ຕົບ​ແຕ່ງ​ເດີ່ນ​ຫຍ້າ​ ແລະ ຄວາມສະອາດສວຍງາມໃນຂອບເຂດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ;
 • ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ປົກປັກຮັກສາຊັບສົມບັດໃນຂອບເຂດມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ;
 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ​ ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ ຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ.

4. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ຫ້ອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ ແລະ ສັງ​ລວມ  ມີ​ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ກົງ​ຈັກ​ດັ່ງ​ນີ້: ພະ​ແນກ​ບໍ​ລິ​ຫານ, ພະແນກ​ແຜນການ ແລະ ສັງ​ລວມ​, ພະແນກປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

6. ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ຂອງຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

 • ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງ​ການ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ໃນ​ມາດ​ຕາ 3 ແລະ ມາດ​ຕາ 4 ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ສະ​ບັບ​ນີ້;
 • ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງ​ການ ​ມີ​ໜ້າ​ທີ່​ຊ່ວຍ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຕ່າງໆ ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ ຂອງ ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງ​ການ ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງ​ການບໍ່​ຢູ່, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງ​ການ​ທ່ານ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ມີ​ສິດ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ວຽກ​ງານ​ດ້ານ​ຕ່າງໆ ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັນ​ສອນ.

5. ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ

ຫ້ອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ ແລະ ສັງ​ລວມ ປະ​ກອບມີ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ 17 ຕຳ​ແໜ່ງ ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ຄື:

 • ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງ​ການ 1   ຕຳ​ແໜ່ງ;
 • ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງ​ການ 2  ຕຳ​ແໜ່ງ;
 • ຫົວ​ໜ້​າ​ພະ​ແນກ 3  ຕຳ​ແໜ່ງ;
 • ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ 3  ຕຳ​ແໜ່ງ;
 • ພະ​ນັກ​ງານ​ວິ​ຊາ​ການ ​ 6  ຕຳ​ແໜ່ງ;
 • ພະ​ນັກ​ງາ​ນ​ຂັບ​ລົດ 2  ຕຳ​ແໜ່ງ.

7ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ​ ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

7.1 ພະແນກບໍລິຫານ  ມີໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:

 • ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບວຽກງານບໍລິຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ;
 • ຄຸ້ມຄອງເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ;
 • ຮັບຜິດຊອບໃນຄຸ້ມຄອງສໍານັກງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຍານພາຫານະ,ວັດຖຸອຸປະກອນເຄື່ອງຂອງສ່ວນລວມຕາມພາລະບົດບາດ;
 • ພົວພັນ​-ປະສານ​ງານ​ກັບ​ບັນດາ ຄະນະ​ວິຊາ, ຫ້ອງ​ການ, ສູນ, ຫໍສະໝຸດ​ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ;
 • ໂຄສະນາ, ປະຊາສຳພັນ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ;
 • ຮັບຜິດຊອບຈັດສັນສະພາບ​ແວດລ້ອມ, ຕົບ​ແຕ່ງ​ເດີ່ນ​ຫຍ້າ​ ແລະ ຄວາມສະອາດສວຍງາມໃນຂອບເຂດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ;
 • ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານບໍລິຫານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 • ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ແລະ ສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນ​ເທິງ.

 

7.2. ພະແນກແຜນການ ​ແລະ ​ສັງລວມ ມີໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:

 • ຮັບຜິດຊອບໃນການຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ ​ເ​ຮັດບົດສະຫຼຸບ, ບົດລາຍງານ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ;
 • ຮັບຜິດຊອບ ສັງລວມ ​ແລະ ວາງ​ແຜນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ-​ໄລຍະ​ຍາວ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ສະ​ຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ຮັບຜິດຊອບ​ສະຫຼຸບ, ສັງ​ລວມບັນດາ​ໂຄງການ​ຕ່າງໆ​ ພາຍ​ໃນ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ສຸພາ​ນຸວົງ;
 • ປະສານສົມທົບ ແລະ ພົວພັນກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ສິດອື່ນໆຕາມການມອບຫມາຍຂອງຂັ້ນ​ເທິງ.

7.3. ພະແນກປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:

 • ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ປົກປັກຮັກສາຊັບສົມບັດໃນຂອບເຂດມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ;
 • ສົມທົບ​ອໍານາດ​ການ​ປົກຄອງບ້ານ, ​ເມືອງ ​ແລະ ​ແຂວງ ເພື່ອຮ່ວມກັນວາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
 • ຈັດຕັ້ງການ​ເວນຍາມ,ອອກລາດ​ຕາ​ເວນ ແລະ ຕິດຕາມສະພາບການຕ່າງໆ;
 • ສະຫຼຸບ, ລາຍງານສະພາບການຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນໃຫ້ຂັ້ນ​ເທິງຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 • ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ແລະ ສິດອື່ນໆຕາມການມອບຫມາຍຂອງຂັ້ນ​ເທິງ.

9. ແຜນຢຸດທະສາດ:

ແຜນຢຸດທະສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ Read more

8. ນິຕິກໍາ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດ ຕ່າງໆ:

 1. ຂໍ້​ຕົກລົງ ຂອງ​ລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການບໍລິຫານ-ສັງ​ລວມ; Read more
 2. ຂໍ້​ກໍານົດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ວຽກ​ງານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ສຸພາ​ນຸວົງ;
 3. ຂໍ້​ກໍານົດ​ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ນໍາ​ໃຊ້​ຍານພາຫະນະມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ສຸພາ​ນຸວົງ;
 4. ຂໍ້​ກໍານົດ​ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ກໍານົດ​ຄ່າ​ເຊົ່າ​ຕ່າງໆ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ສຸພາ​ນຸວົງ;
 5. ລະບຽບ​ການກ່ຽວ​ກັບ ​ຂັ້ນ​ຕອນ ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ເອກະສານ​ຕ່າງໆ ພາຍ​ໃນມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ສຸພາ​ນຸວົງ;
 6. ລະບຽບ​ການກ່ຽວ​ກັບ ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ສະ​ໂມ​ສອນ ​ແລະ ຫ້ອງ​ປະຊຸມ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ສຸພາ​ນຸວົງ;
 7. ລະບຽບ​ການກ່ຽວ​ກັບ ການ​​ເຂົ້າ-ອອກ ປະຕູ​ໂຂງ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ສຸພາ​ນຸວົງ;
 8. ລະບຽບ​ການກ່ຽວ​ກັບ ສັນຈອນ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ສຸພາ​ນຸວົງ;