ສູນໄອທີ2

8. ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ

          ທ່ານ ປທ ບຸນໂຮມ ເມກສະຫວັນ

 • ຊ່ວຍຊີ້ນໍາ, ນໍາພາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງສູນທີ່ກຳນົດໄວ້ຕາມມາດຕາ 3 ແລະ ມາດຕາ 4;
 • ໃນເວລາທີ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນບໍ່ຢູ່ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ ມີສິດເຮັດໜ້າທີ່ແທນຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ;
 • ປະຕິບັດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.

9. ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງພະແນກເຕັກນິກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບ ມາດຕະຖານ

 

 

 

          ທ່ານ ປທ ບຸນຖະໜອມ ວິໄລສັກ

          ທ່ານ ປຕ ພອນສະຫວັດ ສິດທິພົງ

 • ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງົບປະມານປະຈຳປີຂອງພະແນກເພື່ອຈັດຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການສ້ອມແປງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ລວມເຖິງຄ່າລິຂະສິດສຳລັບຊອບແວນຳໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນ;
 • ກວດກາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເປັນປົກະຕິ; ຕິດຕາມການເຄື່ອນຍ້າຍອຸປະກອນທີ່ເປັນຊັບສິນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມຕັດສິນບັນຫາການຈັດຊື້- ຈັດຈ້າງອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມການແຕ່ງຕັ້ງ;
 • ສ້າງມາດຕະຖານການນຳໃຊ້, ມາດຕາຖານການຝຶກອົບຮົມ, ການສອບເສັງຜ່ານລະບົບ ICT, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານເອກະສານອິເລັກໂທຼນິກໃຫ້ລວມສູນ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຮຽນການສອນດ້ານ ICT;
 • ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມສະໜັບສະໜູນວຽກງານພາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສະຫຼູບ, ລາຍງານ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ

10. ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ພັດທະຖາ

 

 

 

          ທ່ານ ປຕ ອຳໄພ ວົງສະຫວັນ

          ທ່ານ ປຕ ພູທອນ ສີລິລັດ

 • ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງົບປະມານປະຈຳປີຂອງພະແນກເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ວຽກງານຂອງພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ພັດທະນາ;
 • ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນລວມຂອງ ມສ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊ້ (Website) ມສ, ພັດທະນາຖານຄູ່ມືການບໍລິຫານ, ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານລະບົບ EMS ແລະ ລະບົບ (E-learning);
 • ພັດທະນາດ້ານຊອບແວ, ຫຼັກສູດ, ເອກະສານ ແລະ ແບບຮຽນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບອົງການ, ບັນດາສະຖາບັນຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງໆປະເທດເພື່ອການພັດທະນາດ້ານວິຊາການໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ;
 • ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມສະໜັບສະໜູນວຽກງານພາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສະຫຼູບ, ລາຍງານ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຂັ້ນເທິງ.

11. ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງພະແນກບໍລິການ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ

          ທ່ານ ນາງ ປຕ ປານີ ປານ

          ທ່ານ ປຕ ບຸດສະດີ ນາມປັນຍາ