ວິໄສທັດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ

ຄຳຂວັນ:    “ ສະຕິປັນຍາ, ສາມັກຄີ, ສີວິໄລ, ສຸຂານາໄມ ​ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມເປັນມິດ”

ວິໄສທັດ     “ລົງເລິກວິຊາສະເພາະ ພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ກ້າວສູ່ມາດຕະຖານ ສາກົນ”

ພາລະກິດ:

ພາລະບົດບາດຫຼັກ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໂດຍພາບລວມແລ້ວຄື ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ລວມດັ່ງນີ້:

  • ສ້າງນັກວິຊາການ ແລະ ນັກບໍລິຫານໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດໝາຍກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ດໍາເນີນ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດເພື່ອແນ່ໃສ່ຜະລິດຄວາມຮູ້ ແລະ ຍົກສະມັດທະພາບຂອງງານໃນສັງຄົມໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.
  • ບໍລິການວິຊາການທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ຊຸມຊົນໂດຍເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ມສ ຕິດພັນກັບການຜະລິດທຸລະກິດທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
  • ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍວັດທະນະທໍາທ້ອງຖິ່ນຕິດພັນກັບຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດສົມທົບກັບການຮັບເອົາສິ່ງຍອດຍິ່ງດ້ານວັດທະນະທໍາຂອງໂລກ.
  • ສ້າງມະຫາວິທະຍາໄລ ໃຫ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
   (ລະບົບ e-learning, e-Library and e-Government).
  • ສະໜອງການສຶກສາຊັ້ນສູງລະດັບອະນຸປະລິນຍາ, ປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ເພື່ອກໍ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນສາຂາວິຊາຕ່າງໆ ຕອບສະໜອງໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.
  • ຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດສາຂາຕ່າງໆ ພ້ອມເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
  • ປົກປັກຮັກສາ, ອະນຸລັກ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສິນລະປະວັດທະນະທໍາ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດກໍຄືຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ສຶກສາຮຽນຮູ້ ແລກປ່ຽນ ແລະ ຮັບເອົາວັດທະນະທໍາອັນຍອດຍິ່ງຂອງສາກົນຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ.
  • ຈັດຕັ້ງການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ.

ແຜນຍຸດທະສາດ

ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ ການພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາບັນລຸຕາມວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ ດັ່ງກ່າວ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດ 6 ຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາແຕ່ລະດ້ານດັ່ງນີ້:

 1. ຂະຫຍາຍ ​ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າຮຽນ​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ຂື້ນ;
 2. ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ​ຄຸນະພາບ​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ​;​
 3. ສົ່ງ​ເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະການບໍລິການວິຊາການ;

4. ພັດທະນາລະບົບການບໍລິຫານ ​ແລະ ຄຸ້ມຄອງ;
5. ສົ່ງ​ເສີມການຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
6. ການຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ;

 • ທົບທວນຄືນສະພາບການພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງໄລຍະ 5 ປີ 2011-2015   Read
 • ສະພາບການພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງໄລຍະ 5 ປີ 2011-2015 ໂດຍຫຍໍ້  Read
 • ສະຫຼຸບຜົນສໍາເລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ  5ປີ (2011-2015) Read
 • ແຜນງານຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ  Read
 • ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ  Read
 • ວຽກງານພັດທະນາຫຼັກສູດ  Read
 • ວຽກງານກໍ່ສ້າງຄູ  Read
 • ວຽກງານບໍາລຸງຍົກລະດັບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄູ  Read
 • ວຽກງານສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ  Read
 • ວຽກງານຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ  Read
 • ແຜນງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ  Read
 • ວຽກງານການເມືອງແນວຄິດ  Read
 • ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານແຜນການ ແລະ ການເງິນ  Read
 • ວຽກງານຄຸ້ມເຄຫາສະຖານ  Read
 • ວຽກງານກິດຈະກໍານັກສຶກສາ  Read
 • ວຽກງານພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ  Read
 • ວິໄສທັດປິ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025ແລະ ແຜນພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ 2016-2020  Read
 • ບ່ອນອີງ  Read
 • ການວິເຄາະຈຸດດີ, ຈຸດອອ່ນ, ໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ  Read 
 •  ຈຸດດີ  Read
 • ຈຸດອອ່ນ  Read
 • ໂອກາດ  Read
 • ສິ່ງທ້າທາຍ  Read
 • ວິໄສທັດປິ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງໄລຍະ 10ປີ (2016-2025)  Read
 • ວິໄສທັດ  Read
 • ພາລະກິດ  Read
 • ເນື້ອໃນຍຸດທະສາດ  Read
 • ແຜນຍຸດທະສາດທີ I : ຂະຫຍາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມການເຂົ້າຮຽນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນໂດຍເອົາໃຈໃສ່ເພດຍິງ ແລະ ສົ່ງເສີມຜູ້ທີ່ມີຜົນການຮຽນດີ  Read
 • ຍຸດທະສາດທີ 2: ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຄຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ  Read
 • ແຜນຍຸດທະສາດທີ 3. ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ  Read
 • ແຜນຍຸດທະສາດທີ 4. ພັດທະນາລະບົບການປົກຄອງ, ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ  Read
 • ແຜນຍຸດທະສາດທີ 5. ການຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ  Read
 • ແຜນຍຸດທະສາດທີ6 : ພັດທະນາການຮ່ວມມືທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ  Read
 • ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຂອບການຕິດຕາມ  ປະເມີນຜົນ  Read
 • ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  Read
 • ຂອບການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ  Read
 • ໂຄງການ ADB  Read
 • ໂຄງການ EDCF  Read
 • ໂຄງການ KOICA  Read